בד-ןב באוי

- םיטנווקה תרות
ןירותסמו תואיצמ

1997 ןתיב-הרומז ,ריבד תאצוה ,!עד?המ תרדסב רפס
לקסד ולסרמ 'פורפ :הרדסה ךרוע
 
ןאכ ץחל "קוביד" תילאוטריוה תונחב רפסה תיינקל

Quantum Theory - Reality and Mystery

Ma?Da!, Dvir publications, Tel-Aviv 1997

םינורטקלאש הרואכל תרמוא איה :תינויגה אלו הרזומ תיארנ םיטנווקה תרות
.תחא תבב תמ םגו יח םג תויהל לוכי לותחש וא ,םילג םגו םיקיקלח םג םה
.החלצהב הב םישמתשמ םיאקיזיפה ,תאז לכבו

תרותב םוגפ והשמ שי םאה ?תינויגה אל הירואיתב שמתשהל עדמה לוכי דציכ
?םילבוקמה ןויגהה יגשומ תא תונשל ךירצ ילואש וא ,םיטנווקה

םיטנווקה תרות תגצומ ,הקיזיפב עדי םהל ןיאש םיארוקל םג דעוימה ,הז רפסב
םירקסנו ,תררועמ איהש תויגשומה תויעבהו הלש תירוטסיהה תוחתפתהה םע
.הלאה תויעבל ועצוהש םינוש תונורתפ

םיקרפה רדס

?םיטנווקה תרות המל :החיתפ

אובמ .א קלח

תקולחמו החלצה .1
תויסלקה תונוכתה .2

התוחתפתהו םיטנווקה תרות .ב קלח

רוא לש תונמ .3
רמוח לש םילג .4
הנשיה םיטנווקה תרות .5
השדחה םיטנווקה תרות .6
תואדווה יא יסחי.7

הדידמה תייעב .ג קלח

םיקדסה ינש יוסינ .8
הסירקו הדידמ .9

םיטנווקה תרותל םישוריפ .ד קלח

םייובח םינתשמ .10
םיבורמ תומלוע .11
הסירק אלל תוירואית .12
הסירק לש תוירואית .13

רהוב לש השיגה .ה קלח

םילגו םיקיקלח .14
תואיצמו הפש .15

תופסונ תולאש .ו קלח

EPR לש רמאמה .16
לב ןויווש-יא .17
טקפסא ייוסינ .18
תוינויסנ תונקסמ .19
תוהז לש תויעב .20
םוכיס .21

םיחנומ ראבמ
היפרגוילביב
סקדניא

:םג האר

םינומהל םיטנווק

תואיצמו הפש ןיב ,םיטנווקה תרות

העדותו תומלוע ,םיטנווק

Complementarity and reconciliation

email to Yoav Ben-Dov

back to my hebrew or main index