www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
רצחה יפלק

 
 
bavarian playing tarot, munich around 1765

רצחה יפלק םהמ

רצחה יפלקב האירקה

תורדסהו תודמעה

תודמעה ישוריפ

םיפלקה ישוריפ

תויגולורטסאה תומאתהה

 

 
רצחה יפלק םהמ   back to top

:תיתפרצב) תויומדה יפלק וא ,(court cards :תילגנאב) רצחה יפלק
תחא לכב םיפלק העבראל םיקלוחמה ,םיפלק 16 לש הצובק םה (figures
לש תינקתה הסריגב .טוראטה יפלק לש תוינשמה תורדסה עבראמ
לע תועיפומ הרדס לכב ,תורחאה תוסיפחה בורבו ייסרמ לש טוראטה
יתרבחה םלועב תונוש תודמע תוגציימה ,תויומד עברא רצחה יפלק
.תרשמ-רענו ריבא ,הכלמ ,ךלמ :םייניבה ימיב הכולמה תורצח לש
,הרדסה לש ילמסה םצעה תא הדיב תזחוא וזכ תומד לכ ללכ ךרדב
םיריבאה ,הדימעב םירייוצמ םירענה .םירחא םימצע םג םימעפלו
.םשארל רתכשכ סכ לע םיבשוי םיכלמהו תוכלמהו ,םיסוס לע םיבוכר
רצחה יפלק םג .תוינשמה תורדסה לש םירפסוממה םיפלקל המודב
יפלקב :יקלח ןפואב יכ םא ,םיליגרה קחשמה יפלקב םיעיפומ
ןיא לבא ,("ךיסנ" ארקנ תירבעבש) רענו הכלמ ,ךלמ שי קחשמה
.ריבא

םגש ,תישארה הרדסה יפלק תא םיריכזמ רצחה יפלק םייוסמ ןבומב
הרדיסה יפלקב םלוא .תוישונא תויומד תועיפומ םהמ םיבר לע
רשפא רשאכ םגו ,תחא תרדוסמ תינבת יפ לע םיכורע םניא תישארה
,2-5 םיפלקב תוכמסה תויומד עברא ומכ) תוינבתב םהב ןיחבהל
תודימה עברא ןיבמ שולש וא ,17-19 םיימונורטסאה םיפלקה תשולש
ןהל ןיאו תויקלח הלאה תוינבתה ,(8,11,14 םיפלקב תוירצונה
תינבתב םיכורע רצחה יפלק ,תאז תמועל .םירחא םיפלקב ךשמה
.4 ביציהו ירטמיסה רפסמה לע תססובמה תיטמכסו העובק

רדגומ יפוא שי תישארה הרדסה יפלקמ דחא לכלש דועב ,ךכמ האצותכ
תוהזב ןושאר טבממ ןיחבהל השק רצחה יפלקב ,ןיעל טלובה ידוחייו
רצחה יפלק 16 ,לוכיבכ .םירחאה םיפלקה ןמ ףלק לכ לידבתש הרורב
רשאמ רתוי הקזח תוחכונ ןהל שיש ,הלבט לש תוצבשמ ןימכ םירדגומ
תישארה הרדסה יפלק לכבש דועב ,ןכ ומכ .םמצע םיפלקה ירויצל
,תיתוברת תועמשמ ינועט םילמסו םייגולותימ םיביטומ תוהזל רשפא
תישונא היווה תופקשמו תויצרא ןה רצחה יפלק לש תויומדה
םירופיסל ןתוא רושקל לוכיש זמר םוש ילב טעמכ ,תילמרונ
.תיעבט לע תואיצמל וא םילא תויומדל ,םייתימ

לכ ןיבמ רתויב יתייעבה אוה רצחה יפלק לש שוריפה ,הבר הדימב
םילמסה לע ססבתמ תישארה הרדסה יפלק שוריפ .טוראטה יפלק
ושביגש םירפסו םישוריפ לש הכורא תרוסמ לעו ,םהילעש םייתימה
עברא לש םירפסוממה םיפלקה תא .ףלק לכ רובע תלבוקמ הייאר ךרד
תועמשמה ןיב שגפמה יפ לע שרפל רשפא תוינשמה תורדסה
םירויצה יפ לע וא ,הרדסה יפוא םע רפסמה לש תיגולורמונה
תמועל .תורחא תושדח תוסיפח לע םג ועיפשהש טיוו לש הסיפחב
.תונוש תוסיפחלו םירבחמל ףתושמש שוריפ ןיא רצחה יפלקל ,תאז
,תרחא הביבסבו החונתב תויומדה תא הגיצמ הסיפח לכ טעמכ
ךמתסהל ילב םיפלקל םהלש שוריפה תא שדחמ םינוב םיבר םירבחמו
.תלבוקמ תרוסמ םוש לע

.רצחה יפלק לש תירוקמה תינבתה תא ונישש תוסיפח ירצוי םג ויה
תא ןקתל וסינ בהזה רחש רדסמ לש םיפלקה תסיפח ירצוי ,המגודל
שי תישארה הרדסבש דועב .תויומדה לש םינימה ןיב הירטמיסה רסוח
המגודל ומכ) תוישנו תוירבג תויומד ןיב ןזאל רורב ןויסינ
הרדס לכב ,(רויפיפא לומ תירויפיפא וליפאו ,רסיק לומ תירסיק
ןורתפה .תחא השיא קרו תוירבג תויומד שולש שי רצחה יפלק לש
חושקה יפואה םלוא .הרענל ריבאה תא ךופהל ילוא היה שקבתמה
,הזכ יוניש םע בטיה בשייתמ וניא ריבאה יפלק לש יביטקאהו
ישנא .רענה יפלק לש יביספהו ךרה יפואל םיאתמ רתוי הברה הארנש
ובש יתחפשמ רופיס יפ לע םהלש הסיפחה תא אופא ונב בהזה רחש
לש ךלמה ףלק היהש המ .הכלמה םע ןתחתמו ךלמל ךפוה ריבאה
ךפה ירוקמה רענה ףלקו ,ךיסנה םנב תויהל ךפה תיתרוסמה הסיפחה
החפשמ םיקהל ידכ ןתחתי התיאש ,תרחא הכיסנ וא) הכיסנה ותוחאל
ילוארק תסיפחבו בהזה רחש תסיפחב ,ךכיפל .(השדח תיתוכלמ
,ריבא וא ךלמ :רצח יפלק לש תושדח תויומד עברא שי הנממ עפשוהש
.(רענה םוקמב) הכיסנו (ךלמה םוקמב) ךיסנ ,הכלמ

 
רצחה יפלקב האירקה   back to top

םה האירקב ןכלו ,םדא ינב לש תויומד םיגיצמ רצחה יפלק לכ
לוכי רצח ףלק ,המגודל .תוישונא תודמע וא םישנא ןייצל םילוכי
םימעפל .הלאשה אשונב רושקש רחא םדא וא ,ומצע לאושה תא גצייל
םדאה ליג לש רישי יוטיבכ ףלקב תומדה הארמ תא תחקל רשפא
,ריעצ רבג הסירפב גצייל לוכי רענ ףלק ,המגודל .ונימו םיאתמה
סחייתהל םג רשפא םלוא .תרגובמ השיא גצייל לוכי הכלמ ףלקו
ובש םדאה תא םהיפל תוהזלו תררועמ תומדהש יללכה םשורלו העבהל
רשפא .תרייוצמה תומדהמ הנוש ולש ןימה וא ליגה םא םג ,רבודמ
תומדה ימ תא ותוא לואשלו ,ומצע לאושה לא הלאשה תא תונפהל םג
.ול הריכזמ ףלקבש

אלא ,םימייוסמ םישנאכ אל הסירפב ואציש רצח יפלק שרפל םג רשפא
אשונ יפלכ ןיגפמ לאושהש השיגהו תוסחייתהה ךרד לש רואיתכ
םיגציימכ רענה יפלק תא תוארל רשפא יללכ ןפואב ,המגודל .הלאשה
םינושארה וידעצ תא השוע ילואש ימ לש החוטב אלו תינססה הדמע
לש הדמע םיאטבמכ ךלמה יפלק תאו ,והשלכ ןוויכב וא םוחתב
לש תונושה תויועמשמה לע טרפנשכ ,ךשמהב .תוכמסו ןויסנ ,תורגב
םהמ דחא לכש יפואה תונוכתל טוריפב רתוי סחייתנ ,רצחה יפלק
.אטבמ

םירויצב ןנובתהל הליחת יאדכ האירקב םיעיפומ רצח יפלק רשאכ
םייתימא םדא ינבב ןנובתהל םילוכי ונא ובש ןפוא ותואב ,םהלש
םה הבש ךרדה ,םהלש ףוגה תפש ,םהלש העבהה תרמוא המ .ונביבס
תרוצ ,םהלש שובלה תרוצ תורדשמ המ ?םהלש ילמסה םצעל םיסחייתמ
,םה ימ ?םירייוצמ םה הבש תיזיפה הביבסהו ,הבישיה וא הדימעה
?םביבסש םלועה תא םיאור םה דציכ ,םיצור םה המ ,םיבשוח םה המ
תולאשל סחיב וניתושוחת ,תרייוצמה תומדב םיננובתמ ונא רשאכ
.םיאתמה שוריפה תא ףלקל תתל ונל תורשפאמ הלא

אוהש יפכ תורייוצמה תויומדה יפוא לש ימעפ דחה םשורל רבעמ
יפלקל םירדגומ םישוריפ תתל רשפא ,האירקה עגרב ונב ררועתמ
םיפלקל המודב ,תישאר .וידחי בלשל רשפאש תומר שולשב רצחה
ןיב שגפמה יפ לע רצחה יפלקמ דחא לכ שרפל רשפא ,םירפסוממה
לכ לש םירויצה יטרפ תא ,תינש .ולש הרדסה םוחתו הדמעה יפוא
יפלקב םירויצה יטרפ לש שוריפל המוד ךרדב שרפל רשפא רצח ףלק
רצחה יפלקמ קלח ןיב הלבקה רוציל רשפא ,תישילש .תישארה הרדסה
יפוא תונוכתכ םהמ דחא לכ שרפלו ,םייגולורטסאה תולזמה ןיבל
יגולורטסאה הדילה לזמ הזש םדאכ וא ,םיאתמה לזמה םע תוהוזמה
.הלאה תומרה שולשמ תחא לכ לע טרפנ ךשמהב .ולש

 
תורדסהו תודמעה   back to top

ןהלש רדסה רשאכ ,תוכמסו דמעמ לש תודמע עברא שי רצחה יפלקב
רשאכ .ךלמ ,הכלמ ,ריבא ,רענ :ללכ ךרדב אוה ההובגל הכומנהמ
ןיחבהל רשפא ,ייסרמ לש טוראטב רצחה יפלק לש םירויצב םיננובתמ
תורדסב הדמע התוא לש םיפלקה תעבראל םיפתושמה םיבר םינייפאמב
.םיסוס לע םיבוכר םיריבאה לכש הדבועה המגודל ומכ ,תונושה
םיפלקה ישוריפ רובע הדמעה תועמשמ לע ינושאר גשומ לבקל רשפא
הריכב הדמעב םדא אוה ךלמ ,לשמל) המצע הדמעה תרדגהמ םג
ןוויכמ .םירויצה לש םיפתושמה םינייפאמה תקידבמ םגו (תססובמו
בורל הפיקע וא הרישי אצומ תדוקנכ ושמיש ייסרמ לש טוראטהש
םיארוק רשאכ םג תויועמשמ ןתוא םשייל רשפא ,תושדחה תורדסה
הבש הסיפחב רבודמ אל דוע לכ תוחפל ןוכנ רבדה .תורחא תוסיפחב
לשמל הרוקש יפכ ,הנוש אוה תוכמסה תודמע לש יסיסבה ךרעמה
רובעל יאדכ ,תאז םע .רענה םוקמב הכיסנה םע בהזה רחש תסיפחב
הב םישמתשמ ונאש הסיפחב הדמע לכ יפלק תעברא לע הרקמ לכב
ךרדה לע גשומ ונל ןתית תאזכ הקידב .םהיניב ףתושמ המ קודבלו
.תונושה תודמעה תא האר הסיפחה רצוי הבש

םוחת יפ לע תורדסהמ תחא לכב לעופ הדמע לכ לש ףתושמה יפואה
אצמנש ימ םיראתמ רענה יפלק םא ,המגודל .הל םיאתמש םייחה
לש ותליחתב רבודמ תועבטמה רענ ףלקב יזא ,ךילהת לש ותליחתב
םלוא .ישגר ךילהתב םיעיבגה רענבו ,ישעמ יפוא לעב ךילהת
םוחת ,םיישונא םיכילהתלו םישנאל םיסחייתמ רצחה יפלקש ןוויכמ
אלא ,ינוציחה םלועב תוליעפה יפוא תא ראתמ חרכהב אל הרדסה
יפלק ,המגודל .ונמצע ךותב םילעופ ונא ונממש םוקמה תא רתוי
םיישעמ םיניינע םיראתמ חרכהב םניא תועבטמה תרדסב רצח
רשפא .והשימ לש תינרמוחו תישעמ השיג םיאטבמ אלא ,םיירמוחו
ףלק ןכלו ,יטנמורה םוחתב םגו יקסעה םוחתב םג וזכ השיגב לועפל
םג תינשוכר הדמע ,לשמל ,ןייצל לוכי תועבטמה תרדסמ רצח
תרדסמ רצח ףלק ,המוד ןפואב .הבהא יניינעב םגו םיפסכ יניינעב
,רבוע לאושה ותואש ךילהתל תישגר תוסחייתה ןייצל לוכי םיעיבגה
.תויגוזב וא םיקסעב רבודמ םא הלאשל רשק ילב

םג תומוד תוינבת אוצמל רשפאמ רצח יפלק 4x4 לש ירטמיסה הנבמה
יתשל תודמעה עברא תא קלחל רשפא ,תישאר .תודמעה תייעיבר ךותב
תוכר םייתשל תוקלחתמש תורדסה עבראל המודב ,םייתש לש תוצובק
תולעב ןה הכלמהו רענה תויומד .(תוירבג) תושק םייתשו (תוישנ)
אוה ןהלש יפואהו החונמב תואצמנ ןה ,תיסחי ישנו ךר יפוא
םישובל םג םקלח) תוחישקו תוירבג םיניגפמ ךלמהו ריבאה .יביספ
אוה םהלש יפואהו העונת תארקל וא העונת לש בצמב םה ,(ןוירשב
.יביטקא

עבראמ תחא לכ הליבקמ ,בהזה רחש תטישב הרוקמש ,תפסונ הקולח
הלא ומכ ,תופסונ תויעיברלו) תורדסה עברא ןיבמ תחאל תודמעה
םירענה תעברא .(תוינשמה תורדסה לש תומאתהה תלבטב תועיפומש
.תועבטמה תרדסל םיליבקמ םהו ,הילע םידמוע םהש המדאל םירבוחמ
םהו ,םהלש סוסה םע עגמב םה ובש ןגאה רוזאמ םילעופ םיריבאה
תויהל לוכי ומצע סוסה םג ןכלו) תוטמה תרדסל אופא םיליבקמ
םע ןתוא תורשוק הכלמה יפלקב תוישנה תויומדה .(תוינימל יוטיב
הטילשהו הנובתה ילעב םיכלמהו ,םיעיבגה תרדסו שגרה םוחת
.תוברחה תרדסל םיליבקמ

 
תודמעה ישוריפ   back to top

רצחה יפלק לש תודמעה עברא תא תוארל רשפא ,תינושאר המרב
לע דמועש רענה .תויושחרתהו םיכילהת לש םינוש םיבלש העבראכ
העונצ הדמע ,תואדוו רסוחו םיסוסיה לש ינושאר בלש גציימ המדאה
םדקתמ בלשב אצמנ רבכ ,םיסוס לע בוכר ,ריבאה .םילבגומ םיעצמאו
תמייוסמ תורכיהו היצביטומ ול שיו ךרד תרבכ רבע רבכ אוה .רתוי
הניא ותשיג ,תוחתפתהב ןיידע ולש תונמוימה םלוא ,חטשה םע
תבשויש ,הכלמה .ויתולבגמל עדומ דימת אל אוהו ירמגל תרגוב
.םיגשיהו המשגה לש בלש תגציימ ,השארל רתכשכ אסכ לע תוביציב
לע רומשל ןויסנה םלוא ,הכ דע הגישהש הממ תונהיל הלוכי איה
םיילושו רתכ םע ,ךלמה .םדקתהלו ךישמהל הנממ עונמל לולע םייקה
וליאכ הארנ ,טולקל תונוכנ לש ןמיסכ הלעמ יפלכ םיחותפה םיבחר
יגשיה רשאכ ,אבה בלשה תא גציימ אוה .ואסכמ םוקל דמוע אוה
.תפסונ תוחתפתה רובע אצומ תדוקנל םיכפוה רבעה

 
רענה יפלק

     

ףוגו םיכורא םיבוהצ םילתלת םע םיריעצ םישנאכ םירייוצמ םירענה
ךר הארמ םהל םיוושמש ,(ימשגה תועבטמה רענמ ץוח ילוא) ןידע
ןהילעש תועבג לש תדבועמ אל המדא לע םידמוע םה .תצקמב ישנו
תופכ םע םידמוע (תועבטמו תוברח) םירענ ינש .םינטק םיחיש המכ
לשוכ אוה וליאכ הארנ םיעיבגה רענ ,םידדצה ינשל תונופה םיילגר
ןפואב ףלקה תיתחתל תודומצ תוטמה רענ לש וילענו ,הרומהמב
וא הצלוחבו םידומצ םייסנכמב םישובל םה .תיעגר הריצע לע זמרמה
רענ) יעיברהו ,םשארל עבוכ םע םהמ השולש ,תינועצ המילג
םצעה .עבוכ תויהל לוכי אוה םגש והשמ ודיב זחוא (םיעיבגה
ידמ לודג הטמ :םרובע ידמ ךבוסמו דבכ תצק הארנ םהלש ילמסה
דחא עבטמב הזיחא ,וכותל טיבהל השקש קומע עיבג ,החונ הזיחאל
.ומצע רענה ראווצב עוגפל הלולעש הדבכ ברחו ,םיינש ךותמ

לוכי ,רצחה יפלקב תוכמסה תודמע לש םלוסה תיתחתב אצמנש ,רענה
.ךשמהב םדקתהל הנווכ ךותמ שדח םוחתב לועפל ליחתמש םדא תויהל
הריעצ השיג ,ושפנב וא ופוגב ריעצ םדא גצייל םג םילוכי אוה
בצמב אצמנ רענה .תוירחאו תורגב תולגל תלוכי רסוח וא ,הננערו
ירמגל םינותנ םניאש םיעצמא םעו רכומ אל חטשב לעופ אוה ובש
,לעופ אוה ובש בצמה תא בטיה ןיבמ וניא ןיידע אוה .ותטילשל
ותוא גיצמ ףלקה .תושעל וילע המ קוידב עדוי וניא םג ןכלו
םעו שבוגמ אל ןוצרו םיסוסיה םע ,(תינמז תויהל הלוכיש) הריצעב
ןייצל םג לוכי תרשמ-רענ לש דמעמה .דיתעל תווקת וא תופיאש
.ונממ םיריכב לש םנוצרב בשחתהל וילעו יאמצע וניא אוהש

 
ריבאה יפלק

     

הז תא ריכזמה ףונבו חותפ חטשב םיסוס לע םיבוכר םיריבאה
לומ ףחרמ וא םהידיב קזחומ הרדסה למס רשאכ ,רענה יפלקבש
םישובל (תוברחו תוטמ) תושקה תורדסה לש םיריבאה ינש .םהינפ
,ןוירשב תוברחה סוס) ידמל םיסוכמ םהלש םיסוסהו טשוקמ ןוירש
תוכרה תורדסה לש םיריבאה ,תאז תמועל .(דב יוסיכב תוטמה סוסו
םיפושח םהלש םיסוסהו ,םיטושפ םידגב םישבול (םיעיבגו תועבטמ)
תוסיפ עברא םע ףוג עבצב המתירו ,ןסרה ,ףכואה דבלמ ירמגל טעמכ
םמצע םיסוסה .ןטק בוהצ לוגיע ןהמ תחא לכבש םירוטיע לש תומותכ
םיריבאה יללכ ןפואב .ןבל ועבצש תוטמה סוס דבלמ ,תלכת עבצב םה
ץוח) םיבוהצ םילתלת םהל שי ,םירענהמ רתוי טעמ םירגובמ םיארנ
הבוהצ המער שי םהלש םיסוסל םגו ,(הארנ אל ורעשש תוברחה ריבאמ
.םירמסמ השימח הסרפ לכ לע שי דימת טעמכ .(תוטמה סוסל המותכ)

,תוחילשב לעופה םדא אוה ריבא םייניבה ימי לש םיגשומה םלועב
אצמנש רענל דוגינב םלוא .הלענ הרטמ ןעמל וא םירחא ןעמל רמולכ
ותוחילש תא אלמל ישפוח ריבאה ,ץוחבמ תוכמס תלבק לש הדמעב
,םהב רזענ אוהש םיעצמא אטבל לוכי סוסה .ןוכנל אצומ אוהש ךרדב
אוה םלוא ;להנמ אוה התואש תכרעמ וא ,ותורישל םידמועש םישנא
רשפא .חטשב תואיצמהמו המדאהמ ריבאה לש קותינ ןייצל םג לוכי
ךילהתה םלוא ,רענה יפלקל סחיב תומדקתה לש ךילהת ןאכ תוארל
יפלק .םיביציו םיישממ םיגשיהל איבה אלו לישבה אל ןיידע הזה
הרטמ רבעל העונתב אצמנ םדאה ובש ךילהת אופא םיאטבמ םיריבאה
עדויו וביבס תואיצמה לש קחשמה יללכ תא ריכמ רבכ אוה .יהשלכ
תוקפס ול תויהל םילוכי ןיידע םלוא ,םהב לועפל דציכ
ייונישו תוריצע םג תויהל תולוכי .וכרד ךשמה יבגל תויוטבלתהו
לש תוחילשה טביה .תוטמה ריבא ףלקב לשמל הרוקש יפכ ,ןוויכ
םישנא יפלכ תולגל רומא אוהש תובייוחמו תוירחא אטבמ ריבאה
.הנממ קלח אוהש תכרעמ יפלכ וא ,םירחא

 
הכלמה יפלק

     

תושובל ןה .ןשארל רתכשכ סכ לע תובשויש תורגוב םישנ ןה תוכלמה
,ראווצ דע ןתוא תוסכמש םיכורא םילוורש םע תוינועבצ תומילגב
ןהלש הבישיל תנתונ ןותחתה ףוגה קלח ביבס תבחרתמה המילגה רשאכ
העיפומ תוטמה תכלמו םיעיבגה תכלמ יפלקב קר .ביציו דבכ םשור
ילג רעיש תוכלמה לכל .תיתוכאלמו תדבועמ תיארנש המדא תצק
םיידיהו םינפה ,ףוגה .םותכ הרעשש ,תועבטמה תכלמ דבלמ ,בוהצ
.תוארנ ןניא םיילגרה תופכו ,ןוויכ ותואל םינופ הכלמ לכ לש
די .הלש הרדסה למס תא החוטב הזיחאב הקיזחמ הכלמ לכ ןימי דיב
תננוגמכ תיארנ תוברחה תכלמ רשאכ ,ןטבה רוזאב תחנומ ןהלש לאמש
תכלמל ,רצ טיברש תזחוא תועבטמה תכלמ ,החופת ןטב לע הקיר דיב
תוטמה תכלמ לש הדיבו ,תילג הרוצ לעב ןויגפ ןימ שי םיעיבגה
תוכלמה לכל וליאכ הארנ ,השעמל .בוהצ גלזמל המודש והשמ הארנ
ןימכ ,ןוסכלאב תוזחוא ןהש השקו ךורא והשמ לש ירבג למס שי
למס והז תושקה תורדסה לש תוכלמל .ץוח יפלכ הנפומה ןנוגמ ץקוע
(םיעיבגו תועבטמ) תוכרה תורדסה תוכלמלו ,ןימי דיב הרדסה
.לאמש דיב הלאכ םימצע ופסונ

ןוצרו תונרמש םיאטבמו ןנוגתמו רוגס םשור םיררועמ הכלמה יפלק
לכ תא טעמכ םיסכמש םידגבב תאז תוארל רשפא .םייקה לע רומשל
דבהו תוברחה תכלמ לש אסכב ,םהילעש תוקודהה תורוגחה םע ףוגה
הבישיה תרוצב ,(הלש רוגסה עיבגה םג ומכ) םיעיבגה תכלמ לש
רענה יפלקל סחיב .החמש רסוחו תונדשח תועיבמש םינפבו הדבכה
תאצמנ איה .םיכילהת לש רתוי םדקתמ בלש תגציימ הכלמה ,ריבאהו
.םהילע רומשל תפאוש איה תעכו ,םיישממ םיגשיה םע הביצי הדמעב
הסנמ ףאו םייוניש תמזוי הניא איה :תיביספ איה הלש הדמעה
.תועתפה הצור אל ,םינוכיסמ תעתרנ ,הריהז איה .םהינפמ ןנוגתהל
רומשל היצביטומ הל שיו רומשל המ לע הכלמל שי יבויח טביהב
םתוא תכפוה םייונישל לגתסהל הלש תלוכיה יא ילילש טביהב ,וילע
.קותישל תמרוגו תורגתסהה תא הריבגמ ,רתוי םימייאמל

 
ךלמה יפלק

     

החוטש הפציר םהילגרלשכ םיירטמיס אל תואסיכ לע םיבשוי םיכלמה
וביבס תדבועמ אלה המדאהש ,תועבטמה ךלממ ץוח ,יתוכאלמ הנבמ לש
לש םיכלמה ינש ,םיריבאל המודב .הרדס התואב רענה לש וזל המוד
םיילוש בחר עבוכ שי ךלמה שאר לע .ןוירש םישובל תושקה תורדסה
םירוטיע שי תועבטמה ךלמל רשאכ ,םותכו בוהצ יעבצב רתכ ועצמאבש
םה תוכרה תורדסה יכלמ .רתכ םוקמב ומצע עבוכה לע םישלושמ
םיעיבגה ךלמו םותכ עבצב תועבטמה ךלמ ,לופכ ןקז ילעבו םירגובמ
םירחאה םיכלמה ינש .תוארל רשפא יא םשאר רעש תא .לוכת עבצב
םילתלת שי תוטמה ךלמל רשאכ ,תוקלח םינפ ילעבו רתוי םיריעצ
רשפא ,בטיה םיננובתמ םא .םימותכ םילתלת תוברחה ךלמלו םיבוהצ
ךלמ לש ויתורעשב םינטק םימותכ םילוגיע העברא םג תוארל
,םהמ השולשו ,ןימי דיב ולש הרדסה למס תא זחוא ךלמ לכ .תוברחה
םהלש לאמש די .ךרבה לע ותוא םיניעשמ םג ,תוטמה ךלממ ץוח
,םיינתמה רוזאב טעמ תולפוקמ היתועבצאו הצוחה קפרמה םע הפופכ
.ולש דגבב תזחוא איה וליאכ תיארנ תועבטמה ךלמ לש ודי ףכ רשאכ
םה וליאכ ,תוכלמה לש וזמ הביצי תוחפ תיארנ םהלש הבישיה
ךלמב תחא קר) םיילגרה תופכ יתש .םמוקממ םמורתהל םידמוע
םיכלמה לכ לש טבמהו ,ףלקה לש לאמש דצ ןוויכל תונופ (תוטמה
.ףלקה לש ןימי דצל הנופ

םוחתב "ךלמה תויהל" ,הטילשו םיגשיה לש הדמע םיגציימ םיכלמה
תאז םיניגפמ תושקה תורדסה יכלמ .םהלש הרדסה תסחייתמ וילאש
יכלמו ,ןימי דיב קשנ ילככ םיזחוא םהש למסב החוטבה הטילשב
.ןקזה תורוטע םינפה תואטבמש תורגבהו ןויסנה ךרד תוכרה תורדסה
(ףלקה לש לאמש דצ) רבעה ןיב םתוא הביצמ תפתושמה הבישיה תרוצ
ןיידע (ףוגה לש ןותחתה קלחה) םהמ קלח רשאכ ,(ןימי דצ) דיתעהו
תעדומה הבשחמה םלוא ,תונשי תוינבת יפ לע לועפלו עונל לגרומ
ןקזה םג .םישדח םירבד רבעל תננובתמ רבכ (שארהו ןוילעה קלחה)
סחיב הנובת ןייצל לוכי תוכרה תורדסב םיכלמה ינש לש לופכה
ףלק ,םירחאה רצחה יפלקל סחיב .דיתעה תייארלו רבעה תייארל
ךכ ,םמצע תא וצימש םיכילהתו תולשב לש בצמ אופא גציימ ךלמה
אוהו ,יביטקא אוה ולש יפואה .רחא ןוויכל תונפל ךירצ תעכש
.םימדוק םיבלשב דמלש המ תא חוכשל ילב םישדח םירבד םזוי
,ביצי דמעמלו םיגשיהל עיגהש והשימ תויהל לוכי הז ,המגודל
םינוכיס תחקל ןכומו ,םהילע רומשל ןויסנב עקתנ וניא אוה םלוא
.שדח והשמל םדקתהל ידכ םיריבס

 
םיפלקה ישוריפ   back to top

טוראטה תסריג יפ לע רצחה יפלק לש םייפיצפסה םיטרפל סחיתנ תעכ
טוראטל תורחא תואסריגב ומכ .ןאומקו יקסבורודו'ז תאמ ייסרמ לש
רשפאש םינטק םיילמס םיטרפב םיאלמ םיפלקה ירויצ ,ייסרמ לש
לש תוצובק שי םיפלקה לכב ,המגודל .האירקב םהילא סחיייתהל
וא םישלושמ ,הסרפב םירמסמ ,דגבב םירותפכ לשמל) םינטק םימצע
רפסמ .םהלש רפסמל סחייתהל רשפאש ,(המודכו רוטיע לע םילוגיע
המגודל ומכ ,ולש תוילמסה תונוכתב רושקש והשמ אטבל לוכי הזכ
סחייתהל וא ,תורדסה ימוחת תעברא תא םילמסמש םילוגיע העברא
,המגודל .האירקה ךלהמב ונלש תיעגר השוחת יפ לע הלאשל תורישי
ינפ לע וניניעב םיטטושמו ןמז חווט לע הבושת םישפחמ ונא רשאכ
לש תועמשמב וניניעל ץופקל םילוכי הלאכ םילוגיע העברא ,םיפלקה
לש םינוש םיעבצל סחייתהל רשפא המוד ןפואב ."םישדוח העברא"
.המודכו הלאמש וא הנימי םינופ ףוג יקלח םא הלאשל ,ףלקב םימצע

יפלקמ דחא לכב םיעיפומש םינוש םיטרפל סחייתנ םיאבה םיפדב
רואית לכש רוכזל שי םלוא .םהלש תוירשפא תויועמשמ ראתנו רצחה
שוריפהו הייארה ךרד תא םיגדהל לוכי אוה .יקלח חרכהב אוה הזכ
יאדכ .תוטלחומו תועובק תויועמשמ םהל עובקל אל ךא ,םיפלקה לש
םיטרפה ירחא בוקעל ,בל תמושתב םיפלקה ירויצ לע רובעל
.שוריפ םהל תתל םילוכי םתייהש םיפסונ םיטרפ אוצמלו םיראותמה
.תרדגומו העובק תונשרפ תתל םירומא םתא טרפ לכל אל ,תאז םע
תועבהב דאמ םייולת ,םירורב םייתימ םילמס םהב ןיאש ,רצחה יפלק
הזה םשורה םלוא .תוררועמ תויומדהש יללכה םשורבו ףוגהו םינפה
יפ לעו לאושל סחיב ונתשוחת יפ לע ,תרחאל תחא האירקמ הנתשמ
אופא ךירצ רצח ףלק עיפומש םעפ לכב .השירפב םירחאה םיפלקה
תא עגר ותואב םיכשומש רויצה יטרפ לע דקמתהל ,שדחמ וב ןנובתהל
סחיב םהל תתל רשפא תועמשמ וזיא ונמצע תא לואשלו ,ונביל תמושת
.הלאשה אשונל

 
:טרופמה שוריפה תלבקל ףלק לכ לע וקילקה

רענ ריבא הכלמ ךלמ  
נער המטבעות אביר המטבעות מלכת המטבעות מלך המטבעות תועבטמ
נער המטות אביר המטות מלכת המטות מלך המטות תוטמ
נער הגביעים אביר הגביעים מלכת הגביעים מלך הגביעים םיעיבג
נער החרבות אביר החרבות מלכת החרבות מלך החרבות תוברח

 

 

 
תויגולורטסאה תומאתהה   back to top

,תיגולורטסא תומאתה תטיש יתאבה (1982) "םיפלקב האירק" ירפסב
תולזמה תא םיגציימכ רצחה יפלק ךותמ 12 אורקל תרשפאמה
תויועמשמ התרזעב עובקל רשפאש אוה הטישה ןורתי .םייגולורטסאה
הסיפח לכב תופקת תויהל תולוכיש ,םיפלקהמ דחא לכל תורדגומ
היה ןמז ותואבש םושמ) םיליגר קחשמ יפלקב םגו ,הב םישמתשמש
רובע בטיה הלעפ וזה הטישה .(לארשיב טוראט יפלק גישהל השק
ובתכנש םיירבע טוראט ירפס המכב םג העיפומ איהו ,םיבר םיארוק
לכל אלא ,הדיחי הטישכ אל הב שמתשהל ץילממ ינא םויכ .זאמ
יפואמו םיפלקה ירויצמ תואבש תויועמשמל תפסותכו המלשהכ רתויה
ונתוא הריבעמ וזה הטישהש איה ךכל הביסה .םהבש תוכמסה תודמע
ונא ךכבו ,היגולורטסאה תפשל טוראטה לש םילמסה תפשמ ירמגל
יפלק לש ירקיעה םתמצוע רוקמ אוהש יתוזחה טקפאהמ םיקתנתמ
.טוראטה

דלונש םדא גצייל לוכי רצח ףלק ,תויגולורטסאה תומאתהה תטישב
ףלק תויהל לוכי הז .("הדילה לזמ") לזמ ותואב האצמנ שמשה רשאכ
תוסירפ רובע שארמ םירחובש ההזמ ףלק וא ,הסירפה ךלהמב עיפומש
תונוכת ןייצל םג לוכי ףלקה םלוא .תיטלקה הסירפה ומכ תומייוסמ
םיעיבגה ךלמ םא ,המגודל .לזמ ותואל םימיאתמש השיג וא יפוא
.תונשקעו הדמתה ,תוצירח אטבל לוכי ףלקה ,ידג לזמ תא גציימ
לוכי לזמ גציימש רצח ףלק ,תומיאתמ תולאש םירידגמ םא ,ףסונב
וא ,לזמ ותואל םיכייושמש המודכו תומוקמ ,םיקוסיעל סחייתהל
.הזה לזמל םיאתמש שדוחה יפ לע הנשה ךשמב ןמז תפוקת ןייצל
רשפא םינושה תולזמה רובע תומאתהו תונוכת לש תוטרופמ תומישר
.היגולורטסאב םיקסועש םיברה טנרטניאה ירתאבו םירפסב אוצמל

רצחה יפלק ראשמ םידירפמ תישאר תולזמל םיפלקה תא םיאתהל ידכ
.םיליגרה קחשמה יפלקב םיעיפומ םניאש ,םיריבאה יפלק תא
םה ."קוחר ךלוהש" המ תא םיגציימ ,םיסוס לע םיבוכרה ,םיריבאה
תופיאש ,תובשחמ םיראתמ אלא ,תיגולורטסא המאתה םילבקמ םניא
לוכי תועבטמה ריבא ,המגודל) םינושה תורדסה ימוחתב תוינכתו
תולזמל םימאתומ םיפלקה ראש .(יקסע טקייורפ לש ןונכת ראתל
תולזמה 12 תא קלחל לבוקמ .האבה הטישה יפ לע םייגולורטסאה
.שאו ריוא ,םימ ,המדא :תודוסיה תעבראל תומיאתמה תוצובק עבראל
,ישאר ארקנ דחא לזמ :תולזמה רובע תודמע שולש שי הצובק לכב
תוינשמה תורדסה עברא תא םגש ןוויכמ .הנתשמ ישילשהו עובק ינשה
לזמל המאתה לבקמ רצח ףלק לכ ,תודוסיה תעבראל םיאתהל רשפא
ירחא ורתונש) הרדס לכב םיפלקה תשולש .אבה ןפואב יגולורטסא
ותוא לש םייגולורטסאה תולזמה תשולשל םימאתומ (םיריבאה תאצוה
רענהו עובקה לזמה תא הכלמה ,ישארה לזמה תא לבקמ ךלמה .דוסי
.האבה הלבטב תגצומ האצותה .הנתשמה לזמה תא

 

הלותב - תועבטמה רענ
רוש - תועבטמה תכלמ
ידג - תועבטמה ךלמ

תשק - תוטמה רענ
הירא - תוטמה תכלמ
הלט - תוטמה ךלמ

םיגד - םיעיבגה רענ
ברקע - םיעיבגה תכלמ
ןטרס - םיעיבגה ךלמ

םימואת - תוברחה רענ
ילד - תוברחה תכלמ
םיינזאמ - תוברחה ךלמ

 

 
םהמ המכו ,הפ לעב וזה הלבטה תא רוכזל םישקתמ םיבר םיארוק
הזכ דעצ םלוא .םמצע םיפלקה לע תולזמה ילמס תא ןמסל םיגהונ
ררועמ רויצהש םשורה לע האירקב ךמתסהל םיצור רשאכ יתייעב אוה
הלבטה תא םושרל איה תרחא ךרד .ותוא הנשמ וזה תפסותהשו ,ונב
דצל דימצהל וא ,םיפלקה תסיפחל ותוא ףרצלו ןוטרק סיטרכ לע
עצמאב הב ץיצהל שייבתהל ךירצ אל .םהלש הספוקה לש ימינפה
.םיחוטב תויהל ידכ קר ולו ,האירקה

הלבטב שמתשהל רשפא ללכ ךרדבש איה ןייצל יאדכש תפסונ הדוקנ
הליחתכלמש תוסיפח שי םלוא ,תונוש תוסיפח רובע ןאכ ונאבהש
ומיאתה בהזה רחש ישנא ,המגודל .תרחא תומאתה תלבט יפ לע ובצוע
תוכיסנה עברא .אבה ןפואב םייגולורטסאה תולזמל רצחה יפלק תא
רודכמ עבר ולביקו (םיריבאה םוקמב) ללכהמ ואצוה ןהלש הסיפחב
לזמל םאתוה םירתונה רצחה יפלקמ דחא לכ .תחא לכל םיימשה
לזמה תא הלביק הכלמה רשאכ ,תודוסיה תעברא יפ לע יגולורטסא
לזמה תא לביק ריבאה .(ךפיהל םוקמב) עובקה תא ךלמהו ישארה
תטישל םיזמר אוצמל רשפא .ונלש הטישב רענה ומכ ,הנתשמה
אל יכ םא) טיוו לש רצחה יפלק ירויצב םג בהזה רחש לש תומאתהה
םיפידעמש םיארוק םימעפל שי ןכלו ,(םרובע בתכ אוהש םירואיתב
.ולש הסיפחב םישמתשמ םה רשאכ התוא ץמאל

 

 

 
םיסאה 4 תוינשמה תורדסה טוראטה יפלק

 
main hebrew english courses pictures